Nemanāmas redzes slepkavas – brīvie radikāļi. Медленные убийцы зрения – свободные радикалы.

Skābeklis ir ļoti svārīgs dzīvei, bet paradoksāli, skābeklis pēc būtības ir bīstams bioloģiskiem audiem. Ap 95% skābekļa, ko mēs ieelpojām pārveršās ūdenī, bet no atlikušas daļas 1-2% pārveršas reaktīvā skābekļa formās (piemēram, ūdeņraža peroksīds (H₂O₂), atomārais skābeklis). Reaktīvā skābekļa savienojumi rodas metabolisma procesā, piemērām pie enerģijas producēšanas oksidēšanās-reducēšanās reakcijās. Tiem ir svārīga loma, kad tas tiek producēts ar baltām šūnām (H₂O₂) aizsardzībai pret baktēriju un vīrusu invāziju. Reaktīvā skābekļa savienojumi ir bīstami tikai, ja tiek atbrīvoti neatbilstošajā vietā vai parāk lielā koncentrācijā.

Кислород очень важен для жизни, но, парадоксально, кислород, по сути, опасен для биологических тканей. Около 95% вдыхаемого нами кислорода превращается в воду, а из оставшейся части 1-2% становятся активными формами кислорода (например, пероксид водорода (H₂O₂), атомарный кислород). Активные соединения кислорода образуются в процессе метаболизма, например, при образовании энергии в окислительно-восстановительных реакциях. У этих соединений важная роль, когда они производятся белыми клетками (H₂O₂) для защиты от бактериальной и вирусной инвазии. Активные формы кислорода опасны тогда, когда высвобождаются в непредназначенном месте или в слишком высокой концентрации. 

Brīvie radikāļi ir reaktīva skābekļa paveids. Acis tiek nepārtraukti pakļautas brīvo radikāļu iedarbībai. Divi galvenie brīvo radikāļu avoti ir gaismas iedarbība un smeķēšana. Gaismas rādītais acu audu bojājums caur brīvo radikāļu veidošanos prasa trīs komponentus: gaismu absorbējošo molekulu (krāsa, pigments), skābekli un īso viļņu garuma (zilā un ultravioletā) gaismu. Gaisma maina molekulas enerģijas līmeni līdz nestabilam stāvoklim, un tā atdala elektronu, kurš parasti saistās ar kaimiņu molekulu (biežāk ar skābekli). Skābeklis kļūst par superoksīdu (O₂ˉ). Pēc būtības brīvais radikāls ir atoms vai molekula ar nesaparoto elektronu. Īsi dzīvojošs, nestabils, ar lielu enerģijas daudzumu tas mēģinās iegūt elektronu no cita atoma vai molekulas, lai kļūtu par ķīmiski stabilu, rezultātā veidojas bojājoša ķēdes reakcija. Ja brīvie radikāli netiek neitralizēti, tie uzbrūk šūnas membrānai un tās saturam (DNS) sekmējot šūnas mutāciju, nāvi un saistīto ar to audu un orgānu destrukciju. Brīvi reaģē ar lipīdiem, proteīniem, ogļhidrātiem un nukleīnskābēm, bojājot šīs svārīgas bioloģiskas molekulas. Brīvie radikāļi, vai superoksidanti, var sagraut mitohondriju membrānas, depolimerizēt kolagēnu un hialuronskābi, tādējādi noārdot audus.

Свободные радикалы это разновидность активной формы кислорода. Глаза непрерывно подвергаются воздействию свободных радикалов. Два главных источника свободных радикалов – воздействие света и курение. Для светового повреждение тканей глаза через формирование свободных радикалов нужны три компонента: молекула, абсорбирующая свет (пигмент), кислород и коротковолновое (синее и ультрафиолетовое) излучение. Воздействие света меняет энергетический уровень молекулы, приводя ее в нестабильное состояние и она отбрасывает электрон, который обычно связывается с соседней молекулой (чаще с кислородом). Кислород становится супероксидом (O₂ˉ). По сути, свободный радикал – это атом или молекула с неспаренным электроном. Нестабильный, недолго живущий с большим количеством энергии, он будет пытаться отобрать электрон от другого атома или молекулы, чтобы стать химически стабильным, в результате чего образуется цепная реакция повреждений. Если свободные радикалы не нейтрализуются, они атакуют мембрану и содержание клетки (ДНК), способствуя мутации и смерти клетки и связанной с этим деструкцией тканей и органов. Свободно реагируют с липидами, протеинами, углеводами и нуклеиновыми кислотами, повреждая эти важные биологические молекулы. Свободные радикалы или супероксиданты могут повредить мембраны митохондрий, деполимеризировать коллаген и гиалуроновую кислоту, разрушая таким образом ткани.

Novecošana un apkārtējās vides iedarbība palielina reaktīva skābekļa savienojumu koncentrāciju (piem, izplūdes gāzu ieelpošana). Brīvos radikāļus satur arī piedegušie, pārogļotie produkti vai augsti rafinētas eļļas. Eļļas sildīšana līdz augstām tempertūrām producē brīvos radikāļus.

Старение и воздействие окружающей среды увеличивают концентрацию активных форм кислорода (например, вдыхание выхлопных газов). Свободные радикалы также содержатся в подгоревших, обугленных продуктах или в рафинированных маслах. Нагревание масла до высоких температур приводит к образованию свободных радикалов.

Normā organismā eksistē aizsargmolekulas – antioksidanti, kas nemitīgi meklē un neitralizē jebkurus paradījušos brīvos radikāļus, ziedojot elektronu vai labojot reaktīva skābekļa izsauktus bojājumus. Organismā antioksidanti nokļūst ar uzturu. Uzturā antioksidanti ir pārstāvēti ar vitamīniem, minerālvielām, enzīmiem un fitoprotektoriem (karotenoīdi). Tadējādi oksidatīvs stress veidojas ja reaktīva skābekļa produkcija neatbilst aizsargspējām pret to.

В норме в организме существуют защитные молекулы – антиоксиданты, которые постоянно ищут и нейтрализуют появляющиеся свободные радикалы, жертвуя электрон или исправляя вызванные активным кислородом повреждения. Антиоксиданты в организм попадают с пищей. В продуктах питания антиоксиданты представлены витаминами, минеральными веществами, энзимами и фитопротекторами (каротиноиды). Таким образом, оксидативный стресс образуется, если выработка активных форм кислорода не соответствует защитным возможностям организма.

Advertisements

Posted on aprīlis 23, 2011, in Slimības, kas ietekmē acis. Болезни, влияющие на глаза. Diseases affecting the eyes. and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 7 komentāri.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: